LASERGAS – KUSTANNUSTEHOKAS JA TURVALLINEN RATKAISU

Laser Gasin happisovellukset

Laser Gas -happigeneraattoreilla saavutetaan 93 % hapen puhtaus. Tuotettu happi täyttää Yhdysvaltain farmakopean “Oxygen 93 Percent” -standardin, jossa määritetään lääkinnällisen hapen vaatimukset. Peruslaitteistomme kattavat tuottoalueen 10 - 1000 l/min, mutta tarpeen vaatiessa pystymme toimittamaan suurempiakin järjestelmiä. Moduulirakenteen ansiosta järjestelmämme tuottokapasiteettia voi lisätä myöhemmin. Hapen ulostulopaine on maksimissaan 300 bar.

Happisovellukset

Laserleikkaus

Terästä leikattaessa painehappea voidaan käyttää paineilman sijaan leikkauskaasuna. Hapen käyttö mahdollistaa suuremman leikkausnopeuden. Laser Gas -happigeneraattoreilla tuotettu happi täyttää laserleikkaussovellusten asettamat tuotto- ja puhtausvaatimukset.

Kalankasvatus

Kalanviljelylaitoksen tuotantokapasiteetin maksimoimisen kannalta veden happitasojen optimointi on olennaisen tärkeää. Etenkin kalojen tiheyden ollessa korkea, riittämätön happipitoisuus johtaa kohonneeseen tautiriskiin. Happi vaikuttaa lisäksi ruokinnan hyötysuhteeseen, sillä liuenneen hapen pitoisuuden ollessa alhainen, kalat eivät kykene muuntamaan syömäänsä ruokaa lihaskasvuksi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Myös biofilttereiden ammoniakkia hajottavien typpibakteerien optimaalinen toiminta vaatii happea. Veden korkea ammoniakkipitoisuus vaikuttaa kalojen terveyteen negatiivisesti. Lisäksi orgaanisen jäteaineksen, kuten esim. syömättä jääneen ruoan, hajoaminen tapahtuu hapetusreaktioiden kautta. Onkin perusteltua sanoa, että veden laatua kuvaavista muuttujista happi on ylivoimaisesti tärkein.

Lue lisää

Liuenneen hapen pitoisuus on hyvä pitää lähellä kyllästyspistettä. Etenkin veden kierrätysjärjestelmällä varustetuissa laitoksissa tämä on käytännössä mahdotonta saavuttaa ilman puhtaan hapen syöttöjärjestelmää. Perinteisesti viljelmään syötettävä happi on toimitettu laitoksille happitehtaalta joko paineistetuissa pulloissa tai nestemäisessä muodossa. Nykyään kuitenkin kalanviljelylaitoksilla siirrytään yhä useammin käyttämään happigeneraattoreita, joilla voidaan tuottaa happi paikan päällä aina tarpeen mukaan.

Laser Gas Oy toimittaa hapetusjärjelmiä, joissa happi tuotetaan PSA (Pressure Swing Absorption) -tekniikalla ympäröivästä ilmasta. Generaattoreiden käyttövoimana toimii sähkö. Laser Gas -generaattorit ovat sekä hankinta- että käyttökustannuksiltaan edullisia, ja niillä tuotetun hapen kustannukset jäävätkin murto-osaan tehdastoimitettuun happeen verrattuna. Koska generaattoreilla tuotetaan happea sitä mukaan kun kaasua syötetään viljelmään, hapen varastotankkeja ei tarvita. Tällöin paineistetun hapen varastointiin ja kuljetukseen liittyvät turvallisuusriskit häviävät. Lisäksi kasvattaja pääsee eroon kolmannen osapuolen toimittaman hapen toimitusvarmuuteen liittyvistä riskitekijöistä. Generaattoreita käytettäessä tehdasvalmistettua pullohappea tarvitaan ainoastaan varajärjestelmän tarpeiksi.

Laser Gas toimittaa kokonaisia hapetusjärjetelmiä, jotka räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Toimitus sisältää suunnittelun, paineilmakompressorin, PSA-happigeneraattorin sekä hapen liuotusjärjestelmän. Happi voidaan liuottaa veteen joko käyttäen mikrokuplastinputkia tai vaihtoehtoisesti painehapettimen avulla. Lisäksi toimitukseen kuuluu varahappijärjestelmä.

Laser Gas Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus kalankasvattamoiden happihuollosta. Olemme toimittaneet hapetusjärjelmän yli 50 kalankasvattamolle Pohjoismaissa.

Sairaalahappi

Happi on sairaalan toiminnan kannalta elintärkeä kaasu, jonka käytöstä aiheutuu vuositasolla merkittävät kustannukset. Perinteisesti happi on toimitettu sairaaloille happitehtailta joko paineistetuissa pulloissa tai nestemäisessä muodossa. Tehdasvalmistetun hapen käytön varjopuolia ovat ennen kaikkea sen kuljetuksen ja varastoinnin riskit, sillä happisäiliöihin liittyy aina räjähdysvaara. Lisäksi ulkopuolisista toimijoista riippuvat happitoimitukset muodostavat riskin sairaalan toiminnalle. Kolmas tehdashapen ongelma on sen korkea hinta.

Lue lisää

Laser Gas Oy toimittaa hapentuottojärjestelmiä, joissa happi tuotetaan PSA (Pressure Swing Absorption) -tekniikalla ympäröivästä ilmasta. Laser Gas -generaattoreiden käyttövoimana toimii sähkö. Ne ovat sekä hankinta- että käyttökustannuksiltaan edullisia, ja niillä tuotetun hapen kustannukset jäävätkin murto-osaan tehdastoimitettuun happeen verrattuna. Vuositasolla sairaalat voisivat säästää kymmeniä tai jopa satoja tuhansia euroja, jos ne siirtyisivät käyttämään happigeneraattoreita tehdashapen sijaan.

Koska generaattoreilla tuotetaan happea tarpeen mukaan, hapen varastotankkeja ei tarvita. Tällöin paineistetun hapen varastointiin ja kuljetukseen liittyvät turvallisuusriskit häviävät. Lisäksi sairaala pääsee eroon kolmannen osapuolen toimittaman hapen toimitusvarmuuteen liittyvistä riskitekijöistä. Generaattoreita käytettäessä tehdasvalmistettua pullohappea tarvitaan ainoastaan varajärjestelmän tarpeiksi.

Sairaaloiden ohella Laser Gas -generaattoreilla tuotettua happea voidaan käyttää sekä ensiapuklinikoilla että kenttäsairaaloissa. Se soveltuu suoraan anestesia- ja hengityslaitteisiin. Generaattoreista happi voidaan joko syöttää sairaalan happilinjastoon tai pullottaa paineenkorotusaseman avulla.

Happigeneraattorit ovat olleet jo pitkään yleisessä käytössä USA:n ja Kanadan sairaaloissa, mutta vielä toistaiseksi säädökset estävät niiden käytön Euroopan Unioinin alueella. Laser Gas -generaattoreilla tuotettu happi on puhtaudeltaan 93 ± 2 %, ja täyttää Yhdysvaltojen Farmakopean standardin “Oxygen 93 Percent”. Esimerkiksi kanadalaisista sairaaloista yli 90 % tuottaa tarvitsemansa hapen samalla tekniikalla, jota Laser Gas Oy:n generaattorit hyödyntävät.

Laser Gas Oy on toimittanut happigeneraattoreita suomalaisille rauhanturvaajille happihuollon toimivuuden takaamiseksi paikallisissa sairaaloissa rauhanturvaoperaatioiden aikana.

Jätevedenkäsittely

Aerobiset bakteerit hajottavat jäteveden orgaanista ainesta hiilidioksidiksi. Nostamalla liuenneen hapen pitoisuutta jätevedessä aerobisten bakteerien toimintaa voidaan nopeuttaa, mikä johtaa puhdistamon kapasiteetin kasvamiseen. Laser Gas Oy toimittaa hapentuoton kokonaisratkaisuja vedenpuhdistamojen tarpeisiin. Toimitus sisältää kaiken happigeneraattorista hapensyöttöjärjestelmään. Laitteistot voidaan mitoittaa jopa paperitehtaiden tarpeita vastaaviksi. Referenssit: M-real Oyj:n Kyron tehdas.

Lue lisää

Vuonna 2005 asensimme M-real Oyj:n Kyröskosken tehtaalle hapentuottojärjestelmän, joka on ollut ympärivuorokautisessa käytössä asentamisestaan lähtien. Alun perin puhdistamolla oli ollut käytössä ilmastus, joka ei kuitenkaan riittänyt nostamaan veden happipitoisuutta riittävän korkealle. Maksimissaan pitoisuus oli 0,5 mg/l, mutta hyvin usein huomattavasti matalampi.

Ilmastus oli myöhemmin korvattu erään tehdashappivalmistajan toimittamalla hapetusjärjestelmällä, joka vaati säännöllisiä nestehappitoimituksia.
Tehdashapen käytöstä M-real halusi luopua kahdesta syystä: nestehapen toimittamiseen liittyvät turvallisuusriskit (tehtaalla oli sattunut yksi vakava vaaratilanne) sekä korkeat kustannukset. Toimittamallamme järjestelmällä he pääsivät eroon nestehappisäiliöistä sekä saivat hapetuskustannukset leikattua noin kuudestoistaosaan aiemmasta. Lisäksi järjestelmällämme veden happipitoisuus nousi tehdashappitoimittajan laitteistolla saavutetulta 1 mg/l tasolta 2,5 mg/l tasolle.

Laitteisto on ollut käytössä vuodesta 2005 huoltotaukoja lukuunottamatta 24 tuntia vuorokaudessa. Vuorokaudessa se tuottaa 1000 kiloa 93 % happea. Sähköä yhden happikilon tuottamiseen kuluu noin puoli kilowattituntia. Viiden ensimmäisen käyttövuotensa aikana laitteisto ei ole vaatinut muuta huoltoa kuin öljynvaihdot.

web-desing: TMP Advertising Oy